Holiday Palace ข่าวประชาสัมพันธ์ SBOBET แทงบอลออนไลน์

Holiday Palace บางประเด็นที่อภิปรายโดย Equity One ในฉบับนี้ถือเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง แม้ว่า Equity One เชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่สมเหตุสม

ผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังเหล่านี้จะบรรลุผล ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและความต้องการพื้นที่ค้าปลีกในรัฐที่ Equity One เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ความสำเร็จทางการเงินอย่างต่อ

เนื่องของผู้เช่าปัจจุบันและในอนาคตของ Equity One ความเสี่ยงที่ Equity One อาจไม่สามารถดำเนินการหรือได้รับการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับโครงการพัฒนาหรือพัฒนาขื้นใหม่ หรืออาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นหรือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความพร้อมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการได้มา; ขอบเขตที่ข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในตลาดทางภูมิศาสตร์ที่ Equity One เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ความสำเร็จของความพยายามในการเช่าพื้นที่ว่าง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ความสามารถของ Equity One ในการบูรณาการการดำเนินงานและระบบของ

บริษัทและทรัพย์สินที่ได้มาอย่างประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของ Equity One; และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งได้อธิบายไว้ในเอกสารของ Equity One ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสามารถของ Equity One ในการบูรณาการการดำเนินงานและ

ระบบของบริษัทและทรัพย์สินที่ได้มาอย่างประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของ Equity One; และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งได้อธิบายไว้ในเอกสารของ Equity One ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสามารถของ Equity One ในการบูรณาการการดำเนินงาน

และระบบของบริษัทและทรัพย์สินที่ได้มาอย่างประสบความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของ Equity One และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งได้อธิบายไว้ในเอกสารของ Equity One ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อิควิตี้วัน อิงค์ และบริษัทย่องบดุลรวมแบบย่30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 255(ยังไม่ได้ตรวจสอบ(หน่วยเป็นพัน ยกเว้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

รวมถึงผลกระทบสุทธิของ: (ก) การจ่ายส่วนแบ่งที่จ่ายให้กับหุ้นที่ยังไม่ได้ออกซึ่งถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รวมไว้แล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และ (b) การปรับปรุงเพื่อชดเชยการปัดเศษของการคำนวณแต่ละรายการ(2)รวมถึงจำนวนเงินที่จัดประเภทเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก

เงินทุนจากการดำเนินงานและ FFO ที่เกิดซ้ำเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เราเชื่อว่า FFO ตามคำจำกัดความของ NAREIT เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของกอง REIT ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเหมาะสม และเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างกอง REIT เราเชื่อว่า FFO ที่เกิดซ้ำจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบเพิ่มเติมระหว่างงวดการเงินในอดีต

การกระทบยอดรายได้สุทธิส่วนที่เป็นของทุน 1 ให้กับกองทุนจากการดำเนินงานต่อหุ้นปรับลดตารางต่อไปนี้แสดงถึงการกระทบยอดของ FFO ต่อหุ้นปรับลด และ FFO ที่เกิดซ้ำต่อหุ้นปรับลดเป็นกำไรต่อหุ้นปรับลดที่เป็นของอิควิตี้ 1 ซึ่งเป็นการวัด GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่นำเสนอ

วมถึงผลกระทบสุทธิของ: (ก) การจ่ายส่วนแบ่งที่จ่ายให้กับหุ้นที่ยังไม่ได้ออกซึ่งถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รวมไว้แล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 และ (b) การปรับปรุงเพื่อชดเชยการปัดเศษของการคำนวณแต่ละรายการ

(2)หุ้นปรับลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สูงกว่าหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบปรับลด GAAP อันเป็นผลจากจำนวน 11.4 ล้านหน่วยที่ถือโดย Liberty International Holdings, Ltd. ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของเราได้ เป็นผลมาจากตัวเลือกหุ้นของพนักงาน หน่วยแปลงสภาพเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับลดเพื่อวัตถุประสงค์ของ GAAP เนื่องจากการรวมเข้าไว้เป็นค่าต้านการเจือจาง

ArthroCare รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555
01 สิงหาคม 2555 16:01 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ก.ค. 2555 ArthroCare Corp. (NASDAQ: ARTC) ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัลยกรรมที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดที่ล้ำสมัย ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 .

ไฮไลท์ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555

รายได้รวม 91.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
รายได้จากการดำเนินงาน 17.9 ล้านดอลลาร์ หรืออัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19.6 เปอร์เซ็นต์
รายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ 11.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
รายได้

รายรับรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 91.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 91.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 เพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์

ยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 87.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 86.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 เพิ่มขึ้น 0.6% ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2.7% ในสกุลเงินคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ยอดขายผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์การกีฬาทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านดอลลาร์หรือ 1.0 เปอร์เซ็นต์ ในสกุลเงินคงที่ ยอดขายผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์การกีฬาเพิ่มขึ้น 3.4% ในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2554 ในอเมริกา ยอดขายผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์การกีฬาเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์การกีฬาที่เป็นกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.8 เปอร์เซ็นต์และการเพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามสัญญา 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 20.8% การเพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Americas Sports Medicine เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยของเราอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการจัดจำหน่ายที่เริ่มต้นในปี 2011 ยอดขายผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์การกีฬาระหว่างประเทศลดลง 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 5.5 เปอร์เซ็นต์

ยอดขายผลิตภัณฑ์ ENT ทั่วโลกลดลง 0.5 ล้านดอลลาร์หรือ 1.9% ในสกุลเงินคงที่ ยอดขาย ENT ยังคงทรงตัวในไตรมาสที่สองของปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 ยอดขายผลิตภัณฑ์ ENT ของอเมริกาลดลง 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 4.9% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลงบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นใน ราคาขายเฉลี่ย ยอดขายผลิตภัณฑ์ ENT ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านดอลลาร์หรือ 12.6% สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยผลกระทบของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโร ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์ออสเตรเลีย

ยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554

ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยอดขายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านดอลลาร์หรือ 1.5% ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 หากอัตราสกุลเงินต่างประเทศมีผลบังคับใช้ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามที่มีผลบังคับใช้ ในไตรมาสที่สองของปี 2554 มูลค่ารายงานของยอดขายผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ จะสูงขึ้น 1.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้

ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขายในสกุลเงินคงที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการประเมินการดำเนินงานของเรา เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจไม่ได้ให้พื้นฐานที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มในธุรกิจของเรา เปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขายในสกุลเงินคงที่คำนวณโดยการแปลยอดขายในปีปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี่ยของปีก่อน สกุลเงินคงที่เป็นการวัดแบบ non-GAAP และไม่ควรพิจารณาใช้แทนมาตรการที่จัดทำขึ้นตาม GAAP

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 68.7 ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับร้อยละ 70.2 สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2554 อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่ลดลงในไตรมาสนี้เป็นผลมาจากรายงานยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ลดลงจากตลาดต่างประเทศเนื่องจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลง และเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ลดลงเช่นกันเนื่องจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ Ambient® ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ Sports Medicine Coblation® โดยรวม ผลิตภัณฑ์แวดล้อมให้ผลผลิตต่ำกว่าและต้นทุนการผลิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสภาพแวดล้อม

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 17.9 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 15.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 อัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 19.6 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 16.4 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554

ภายใต้แผนจูงใจระยะสั้นสำหรับปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท Adjusted Operating Margin เป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดำเนินธุรกิจ กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้ว คือ อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการปรับปรุงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและการปรับปรุงใหม่อยู่ที่ 1.2 เปอร์เซ็นต์ และ 4.3 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 และ 2554 ตามลำดับ และส่วนต่างกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 20.8 เปอร์เซ็นต์ และ 20.7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน Adjusted Operating Margin เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรแบบ non-GAAP และไม่ควรนำมาพิจารณาแทนการวัดที่จัดทำขึ้นตาม GAAP

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ที่ 46.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ 50.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านดอลลาร์ หักล้างด้วยค่าใช้จ่ายในการออกและลดลง 3.4 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนและการปรับปรุงใหม่ลดลง 2.8 ล้านดอลลาร์

รายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป

กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ 0.29 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สองของปี 2554

รายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในไตรมาสที่สองของปี 2554 รวมรายได้จากการดำเนินงานที่หยุดดำเนินการ 1.6 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ Holiday Palace 11.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ 11.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.34 ดอลลาร์ ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สองของปี 2554งบดุลและกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 181.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 219.6 ดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ 31 ธันวาคม 2554 ในไตรมาสแรกของปี 2555 บริษัทได้จ่ายเงินจำนวน 74 ล้านดอลลาร์ตามข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงการดำเนินคดีกลุ่มหลักทรัพย์ส่วนบุคค

ล หากไม่รวมการชำระเงินนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 35.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เงินสดที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงานสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 อยู่ที่ 33.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานที่ 44.0 ล้า

นดอลลาร์ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 การปรับเงินทุนสำหรับการระงับคดีกลุ่มหลักทรัพย์เอกชนจำนวน 74 ล้านดอลลาร์ เงินสดที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรกของปี 2555 จะเท่ากับ 41.0 ล้านดอลลาร์การประชุมทางโทรศัพท์

ArthroCare จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับชุมชนการเงินเพื่อนำเสนอผลลัพธ์เหล่านี้ในเวลา 8:30 น. ET / 05:30 น. PT ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์แบบสด โปรดโทรไปที่หมายเลข 855-724-2350 เว็บคาสต์แบบสดและแบบออนดีมานด์ของการโทรจะมีให้ที่เว็บไซต์ของ ArthroCare ที่www.arthrocare.com คุณสามารถเข้าถึงการเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ของการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด 800-633-8284 และป้อนรหัสผ่านหมายเลข 21600260 การเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555เกี่ยวกับ ARTROCARE

ArthroCare พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ผ่าตัด เครื่องมือ และรากฟันเทียมที่พยายามปรับปรุงเทคนิคการผ่าตัดตลอดจนปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย อุปกรณ์ของมันช่วยปรับปรุงขั้นตอนการผ่าตัดที่มีอยู่จำนวนมากและเปิดใช้งานขั้นตอนใหม่ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด อุปกรณ์ของ ArthroCare จำนวนมากใช้เทคโนโลยี

Coblation ® ที่ได้รับสิทธิบัตร ระดับสากล เทคโนโลยีนี้ละลายเนื้อเยื่อเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและจำกัดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีโดยรอบ

ArthroCare ยังพัฒนาอุปกรณ์ผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรอื่น ๆ รวมถึง OPUS ® กลุ่มผลิตภัณฑ์ตรึงและเครื่องมือผ่าตัดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ArthroCare ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ศัลยกรรมที่ครอบคลุมเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดมูลค่าหลายพันล้า

นดอลลาร์ในความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์หลักสองส่วน ได้แก่ เวชศาสตร์การกีฬาและหู จมูก และลำคอ ตลอดจน ส่วนอื่นๆ เช่น กระดูกสันหลัง การดูแลบาดแผล ระบบทางเดินปัสสาวะ และนรีเวชวิทยาแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า

ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความเชื่อและสมมติฐานของฝ่าย

บริหาร และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้บริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะเมื่อมีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีใน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความละเอียดของคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัท; ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงและแก้ไข ความสามารถของบริษัทในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทาง

กฎหมายหรือการปฏิบัติตาม ความสามารถของบริษัทที่จะคงอยู่ในข้อกำหนดการรายงานตามระยะเวลาภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ และยื่นรายงานที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลา ผลการสอบสวนที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบต่อบริษัทจากการสอบสวนทางแพ่งและทางอาญาเพิ่มเติมโดยหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลาง และการฟ้องร้องทางแพ่งโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัทและการปรับปรุงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และการเรียกเก็บเงินประกันและการประพฤติปฏิบัติตามการฉ้อโกงและการ

ละเมิดด้านการรักษาพยาบาล ผลการสอบสวนทางแพ่งโดยกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องการสอบสวนทางแพ่งที่เราได้รับซึ่งเกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ความเป็นไปได้ที่กระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินคดีทางแพ่งต่อเราได้ โดยอิงจากผลการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับข้อ

เรียกร้องการสอบสวนทางแพ่ง ความเสี่ยงที่เราอาจต้องถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นเท็จ ความละเอียดของการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทางแพ่ง; ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเตรียมและดำเนินการตาม

แผนการสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภาพธุรกิจทั่วไป เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาการแข่งขันในตลาดเครื่องมือแพทย์ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ และจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัท และปฏิกิริยาของตลาดต่อสิ่งที่กล่าวมา

Frontier Communications เพื่อดำเนินการเครือข่าย Pac-12
FiOS® TV จากสมาชิก Frontier จะเพลิดเพลินไปกับกีฬาโปรดระดับภูมิภาคของ Pac-12 เมื่อเครือข่ายเปิดตัวในวันที่ 15 สิงหาคม 2555

01 สิงหาคม 2555 14:53 น. เวลาออมแสงตะวันออก
บีเวอร์ตัน, Ore.–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ก.ค. Frontier Communications ได้ประกาศข้อตกลงในการจัดหาเครือข่าย Pac-12 ให้กับลูกค้า FiOS TV ในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมเมื่อมีการเปิดตัวเครือข่ายใหม่ FiOS TV จาก Frontier จะจัดกิจกรรมสดหลายร้อยรายการและเนื้อหาพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเกมฟุตบอล 35 เกมและเกมบาสเก็ตบอลชายมากกว่า 130 เกมสำหรับแฟน ๆ ของทีมการประชุม Washington และ Oregon Pac-12

“ทีวี FiOS จาก Frontier จะเป็นสถานที่ที่แฟน ๆ สามารถติดตามการกระทำของวิทยาลัยที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดของการประชุม Pac-12 อันทรงพลัง”

ทวีตนี้
Ken Gaffga รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Frontier Communications กล่าวว่า “ฟรอนเทียร์ทุ่มเทให้กับชุมชนในท้องถิ่นของเรา และภูมิใจที่จะแสดงประเพณีที่ยอดเยี่ยมและความยอดเยี่ยมของกีฬา Pac-12 ให้กับลูกค้าทีวี FiOS ของเราในโอเรกอน” “ทีวี FiOS จาก Frontier จะเป็นสถานที่ที่แฟน ๆ สามารถติดตามการกระทำของวิทยาลัยที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดของการประชุม Pac-12 อันทรงพลัง”

ในช่วงสามสัปดาห์แรกของฤดูกาลฟุตบอลปี 2012 เครือข่าย Pac-12 จะถ่ายทอดสดการแข่งขันห้าเกมจากรัฐโอเรกอน รัฐโอเรกอน รัฐวอชิงตัน และรัฐวอชิงตัน ซึ่งรวมถึงรัฐซานดิเอโกที่กรุงวอชิงตัน และการเปิดบ้านของ OSU ในสัปดาห์ที่หนึ่ง ตลอดจนรัฐเฟรสโน ที่โอเรกอนและหัวหน้าโค้ชไมค์ลีชเปิดตัวที่บ้านที่รัฐวอชิงตันในสัปดาห์ที่สอง

“ด้วยฤดูกาลฟุตบอลและกีฬาฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เครือข่าย Pac-12 จะให้บริการเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมแก่แฟน ๆ ของเราทุกวัน และเรามีความยินดีที่ลูกค้า Frontier เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นี้” Gary Stevenson กล่าว ประธานบริษัทแพค-12 “เราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับนักเรียน-นักกีฬา โค้ชของเรา และมหาวิทยาลัยของเรา ลูกค้า Frontier จะมีโอกาสติดตามและมีส่วนร่วมกับทีมโปรดมากขึ้น”

นอกเหนือจากเกมสดทั้งหมดแล้ว Pac-12 Networks จะนำเสนอรายการไหล่ซึ่งจะรวมถึงการแสดงก่อนเกมและหลังเกม การแสดงของโค้ชฟุตบอล และเกมคลาสสิก และอื่นๆ สมาชิก Frontier จะสามารถรับชมเกมจากทั้งหกภูมิภาคบน Pac-12 Now ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม TV Everywhere ที่ให้แฟนๆ รับชมเกมบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น คอมพิวเตอร์และ iPad

Gaffga กล่าวต่อไปว่า “เราฟังลูกค้า Oregon ของเราที่ขอเครือข่าย Pac-12 บน FiOS TV เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอโปรแกรมประเภทที่ทำให้พวกเขาตื่นเต้น”เกี่ยวกับ Pac-12 Enterprises

Pac-12 Enterprises เป็นบริษัทด้านเนื้อหาและสื่อหลากหลายแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการประชุม Pac-12 ซึ่งเป็นผู้นำด้านกรีฑาระดับวิทยาลัยที่รวมมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก 12 แห่ง และตำแหน่งชั้นนำของประเทศ 451 NCAA ใน 27 กีฬา Pac-12 Enterprises ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เพื่อพัฒนาและเปิดตัว Pac-12 Networks และ Pac-12 Digital และเพื่อควบคุมการแจกจ่ายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Pac-12 ในด้านกีฬาและการริเริ่มการประชุมอื่นๆ

เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เครือข่าย Pac-12 เป็นเครือข่าย HD เชิงเส้นตรงแบบเต็มเวลาซึ่งมีให้สำหรับผู้ให้บริการโปรแกรมวิดีโอโดยเฉพาะสำหรับ Pac-12 เท่านั้น จะประกอบด้วยเครือข่ายระดับชาติและฟีดระดับภูมิภาคหกรายการที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาหลายร้อยรายการทุกปีและให้การเข้าถึงทีม

และมหาวิทยาลัย Pac-12 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง Pac-12 Digital ครอบคลุมเครือข่ายดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โซเชียลมีเดีย และความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลเชิงนวัตกรรมทั่วทั้งบริษัท

เกี่ยวกับ Frontier Communications

Frontier Communications Corporation (NASDAQ: FTR) เป็นบริษัท S&P 500 และรวมอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาของ FORTUNE 500 Frontier ให้บริการบรอดแบนด์ เสียง วิดีโอดาวเทียม การเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริการด้านความบันเทิง เช่น TumTiki.com โซลูชันการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ข้อเสนอแบบรวมและชุดเฉพาะสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็กและโฮมออฟฟิศ และการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 27 รัฐ พนักงานประมาณ 15,500 คนของ Frontier ประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.frontier.com

Movea ได้รับ 6.5 ล้านยูโรในการระดมทุน Series C นำโดย Intel Capital
01 สิงหาคม 2555 14:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
เกรโนเบิล, ฝรั่งเศส–( บิสิเนส ไวร์ )–16 ก.ค. 2559 Movea ( www.movea.com ) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการประมวลผลการเคลื่อนไหวและการรวมข้อมูล ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเงินทุนรอบใหม่เป็นจำนวนเงิน 6.5 ล้านยูโร นำโดย Intel ทุนร่วมกับนักลงทุนที่มีอยู่ iSource และ GIMV

“เรารอคอยที่จะสนับสนุน Movea และเพิ่มการมีส่วนร่วมของเราใน MEMS และพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยทั่วไป”

ทวีตนี้
“การระดมทุนรอบใหม่นี้จะช่วยจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับ Movea เพื่อให้เติบโตและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยต่อไป” Sam Guillaumé ซีอีโอของ Movea กล่าว “การสนับสนุนจากผู้นำในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ของเราในการบรรจบกันจากอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และ Ultrabook ไปจนถึง Set Top Boxes การตรวจสอบกิจกรรม และสาระบันเทิงในรถยนต์ ฯลฯ เรายินดีที่จะต้อนรับ Intel Capital ในฐานะนักลงทุนและมูลค่า การรับรู้ของ Movea ในฐานะ บริษัท ชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลการเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีการรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถบรรจบกันได้”

โมเมนตัมนี้เกิดขึ้นหลังการครบ รอบ 5 ปี ของ Movea ซึ่งเพิ่งได้รับการเฉลิมฉลองด้วยการยื่น จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีครั้งที่ 400 ของบริษัท การเติบโตของพันธมิตรที่น่าประทับใจ และการยอมรับในอุตสาหกรรมจากบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำ Gartner Inc. Movea วางแผนที่จะมุ่งเน้นการระดมทุนรอบนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวและเทคโนโลยีการรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อเสนอในปัจจุบันของบริษัทและแผนงานที่น่าตื่นเต้นที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค กีฬาและฟิตเนส และหมวด eHealth

Marcos Battisti กรรมการผู้จัดการของ Intel Capital Western Europe และ Israel ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวว่า: “Intel Capital มีความยินดีที่ได้เป็นผู้นำในการระดมทุนรอบล่าสุดในบริษัทที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น Movea โซลูชันของ Movea อยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในความแตกต่างหลักในอุปกรณ์ของผู้บริโภค เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเราจะสามารถช่วยให้บริษัทเติบโตได้ นอกจากเงินทุนแล้ว การเข้าถึงความเชี่ยวชาญของ Intel Capital และเครือข่ายที่กว้างขวาง”

“เราตั้งตารอที่จะสนับสนุน Movea และเพิ่มการมีส่วนร่วมของเราใน MEMS และพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยทั่วไป” Erik Jorgensen ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของ Intel Capital กล่าว “เราเชื่อว่าบทบาทของ MEMS ในเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์พกพา จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว และ Movea อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้เล่นหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนและทำให้เกิดวิวัฒนาการที่สำคัญนี้”

เกี่ยวกับมูฟ่า

Movea ( www.movea.com ) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการรวมข้อมูล เฟิร์มแวร์ และ IP สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต กีฬาและฟิตเนส และอุตสาหกรรม eHealth เทคโนโลยี SmartMotion™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Movea – ความสามารถในการประมวลผลการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใคร – ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเพิ่มข้อมูลการเคลื่อนไหวอัจฉริยะให้กับผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างรวดเร็ว โดยลดความเสี่ยง ต้นทุน และข้อได้เปรียบด้านเวลาในการออกสู่ตลาดสำหรับการนำเสนอคุณลักษณะใหม่ที่น่าสนใจซึ่งสร้างมูลค่าและ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภค

Movea มีการดำเนินงานทั่วโลกโดยมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสหรัฐฯ ใน Silicon Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย ตลอดจนพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการผลิตและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก บริษัทเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “Cool Vendor for 2012” โดยบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำ Gartner Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.movea.com หรือติดตามเราบน Twitter ที่ @MoveaDataFusion

เกี่ยวกับ Intel Capital“การดูนักว่ายน้ำที่เก่งที่สุดของเรา เห็นได้ชัดว่าการเตะปลาโลมาเป็นจังหวะที่ทรงพลังมาก ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวมในการแข่งขัน” รัสเซลล์ มาร์ค ที่ปรึกษาด้านสมรรถนะสูงของทีมชาติสหรัฐอเมริกาประจำทีมว่ายน้ำกล่าว “อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอย่างหนึ่งที่โค้ชของเราต้องเผชิญคือการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวและเทคนิคใดส่งเสริมการเตะโลมาที่แข็งแกร่งที่สุด เครื่องมือนี้จะช่วยให้เราระบุและสอนส่วนผสมเหล่านั้นได้”

หลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอน 2012 USAS จะทำงานเกี่ยวกับการสร้างไลบรารีของ Dolphin kicks โดยการจับภาพการฝึกของ Dolphin kickers ที่มาจาก US Olympic Training Center ใน Colorado Springs, Colo ด้วยการพัฒนาและการวิเคราะห์ที่ตามมาของไลบรารีนี้ ข้อมูลจะปรากฎขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานทองคำ ซึ่งจะช่วยให้โค้ชระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่นักว่ายน้ำอาจต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

เครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับ USA Swimming เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สองของ BMW ภายใต้การสนับสนุนของ Team USA ซึ่งใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ของบริษัทในการขับเคลื่อนสมรรถนะด้านกีฬา เมื่อต้นเดือนเมษายน BMW ได้มอบเครื่องมือฝึกอบรมการวัดความเร็วอย่างเป็นทางการให้กับ USA Track & Field ซึ่งให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการกระโดดไกล ไบรอัน เคลย์ ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกของดีแคทลอนมีส่วนร่วมในการทดสอบเทคโนโลยีนี้

ซอฟต์แวร์ BMW ที่ใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬาในเครื่องมือฝึกซ้อมทั้งสองแบบนั้นคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีที่กำลังสำรวจหาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในรถยนต์ BMW รุ่นอนาคต ความคิดริเริ่มด้านเทคโนโลยีนี้เป็นศูนย์กลางของโครงการโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมของ BMW ซึ่งพยายามที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายด้านประสิทธิภาพของ Team USA ในขณะที่ทำให้ชุมชนทั่วประเทศใกล้ชิดกับความตื่นเต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมากขึ้น

“เราค่อนข้างยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถพัฒนาเครื่องมือฝึกซ้อมใหม่สำหรับนักกีฬา Team USA ในปีนี้” Dirk Rossberg หัวหน้าสำนักงาน BMW Group Technology USA กล่าว “สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับ USA Swimming และ USA Track & Field ทำให้เราสามารถนำข้อมูลสำคัญกลับมาสู่การวิจัยและพัฒนาระบบการมองเห็นของเราได้ เป็นความร่วมมือในความหมายที่แท้จริงของคำ”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรระหว่าง BMW Group กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกลอนดอน 2012 และการกำหนดให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนของ LOCOG โปรดไปที่หน้าข่าวเฉพาะwww.press.bmwgroup.co.uk หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรระหว่าง BMW กับ USOC และ National Governing Bodies USA Bobsled & Skeleton, US Speedskating, USA Swimming และ USA Track & Field โปรดไปที่ www.bmwgroupusanews.com

BMW Group ในอเมริกา

BMW of North America, LLC ให้บริการในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1975 Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC เริ่มจำหน่ายรถยนต์ในปี 2546 BMW Group ในสหรัฐอเมริกาได้เติบโตขึ้นรวมถึงองค์กรด้านการตลาด การขาย และบริการทางการเงินสำหรับ แบรนด์ยานยนต์ของ BMW รวมถึงรถจักรยานยนต์ แบรนด์ MINI และแบรนด์ยานยนต์ของโรลส์-รอยซ์ DesignworksUSA ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเชิงกลยุทธ์ในแคลิฟอร์เนีย สำนักงานเทคโนโลยีใน Silicon Valley และการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ BMW Manufacturing Co., LLC ในเซาท์แคโรไลนาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตทั่วโลกของ BMW Group และเป็นโรงงานผลิตเฉพาะสำหรับรถยนต์ X5 และ X3 Sports Activity และ X6 Sports Activity Coupes องค์กรการขายของ BMW Group มีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายรถยนต์นั่ง BMW 338 แห่งและศูนย์รถ BMW Sports Activity ร้านค้าปลีกรถจักรยานยนต์ BMW 139 แห่ง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่ง MINI 114 แห่ง และตัวแทนจำหน่าย Rolls-Royce Motor Car 32 แห่ง BMW (US) Holding Corp. ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ฝ่ายขายของ BMW Group ในอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ที่ Woodcliff Lake รัฐนิวเจอร์ซีย์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ BMW Group สามารถอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตที่: www.bmwgroupna.comPrime Acquisition Corp. เข้าซื้อกิจการ Yuantong Investment Holdings Limited ในการเสนอธุรกรรมมูลค่า 42 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์

Yuantong Investment Holdings Limited (“Yuantong” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำและบริษัทหล่อและหล่อขึ้นรูปในประเทศจีน เชี่ยวชาญด้านดุมล้อ โครงสร้างรองรับสำหรับระบบรางรถไฟ และส่วนประกอบรถยนต์สำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ และรถจักรยานไฟฟ้า .

ส่วนการผลิตดุมล้อพิเศษแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์มีผลผลิต 1.2 ล้านหน่วยต่อปี จะทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก
หนึ่งในซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดของล้อหลังการขายสำหรับรถเอทีวีในสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ด้านการผลิตที่มีมายาวนานกับบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากภาคยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
Prime Acquisition Corp. จะออกหุ้นสามัญ 4.2 ล้านหุ้น แลกกับ 100.0% ของ Yuantong

สำหรับหุ้นสามัญที่จะออกนั้น 1.2 ล้านหุ้นจะถูกฝากและปล่อยเมื่อบริษัทบรรลุเป้าหมาย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (EBITDA บวกกับรายได้ที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด) ที่ 50 ล้านหยวนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นิติบุคคลที่ควบรวมจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายในหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.25 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นในแต่ละปีเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี (สมมติว่านิติบุคคลที่ควบรวมได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น)
การจัดหารายได้ในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ Yuantong จำนวน 15.75 ล้านหยวนและ 22.5 ล้านหยวน เมื่อบรรลุเป้าหมาย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2556 และ 2557 ที่ 85 ล้านหยวนและ 150 ล้านหยวนตามลำดับ โดยชำระเป็นเงินสดหรือหุ้นเพิ่มเติมที่ออก ณ ราคาตลาดในขณะนั้น
การเติบโตระดับบนสุดแข็งแกร่ง (การเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แบบปีต่อปี)

รายได้เพิ่มขึ้น 97.7% เป็น 83.8 ล้านดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทออกจากธุรกิจซื้อขายอะลูมิเนียมที่มีอัตรากำไรต่ำเพื่อมุ่งเน้นที่:
การใช้งานในอุตสาหกรรม/ยานยนต์และการขึ้นรูป
ภาคยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วประเทศจีน
ธุรกรรมสร้างแพลตฟอร์มการเติบโต

Yuantong คาดว่าจะใช้เงินทุนจากการทำธุรกรรมและสถานะสาธารณะเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและพัฒนาเครือข่ายการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของตัวเอง
บริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญในการหล่อและการขึ้นรูปแบบดั้งเดิมเพื่อเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดในปัจจุบันโดยแสวงหาโอกาสอันน่าดึงดูดใจในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหล่อและหล่อขึ้นรูปนอกประเทศจีน
02 สิงหาคม 2555 08:20 น. เวลาออมแสงตะวันออก

หมายเหตุสำหรับนักข่าว:ข้อมูลเกี่ยวกับ BMW Group และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสหรัฐอเมริกามีให้สำหรับนักข่าวทางออนไลน์ที่ www.bmwusanews.com และwww.press.bmwna.com

Intel Capital ซึ่งเป็นองค์กรด้านการลงทุนและ M&A ระดับโลกของ Intel ทำการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก Intel Capital ลงทุนในบริษัทต่างๆ มากมายที่นำเสนอฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่กำหนดเป้าหมายไปยังองค์กร การเคลื่อนย้า

ย สุขภาพ อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค สื่อดิจิทัล การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีสะอาด ตั้งแต่ปี 1991 Intel Capital ได้ลงทุนมากกว่า 10.6 พันล้านดอลลาร์ในกว่า 1,245 บริษัท ใน 52 ประเทศ ในกรอบเวลานั้น บริษัทในพอร์ต 200 แห่งได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ทั่วโลก และ 299 แห่งถูกซื้อกิจการหรือเข้าร่วมในการควบรวมกิจการ ในปี 2554 Intel Capital ลงทุน 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการลงทุน 158 รายการ โดยคิดเป็นประมาณ 51 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่ลงทุนนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาwww.intelcapital.com หรือติดตาม @Intelcapital

ชิเจียจวง, จีน–( BUSINESS WIRE )–16 ต.ค. “Prime Acquisition Corp. (“Prime”) (NASDAQ: หุ้นสามัญ: “PACQ” หน่วย: “PACQU” ใบสำคัญแสดงสิทธิ: “PACQW” ) บริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ และ Yuantong Investment Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในนาม Yuantong Investment Holdings Limited ได้ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นขั้นสุดท้าย โดย Prime จะออกหุ้นสามัญจำนวน 4.2 ล้านหุ้นเพื่อแลกกับ 100.0% ของ Yuantong

“ชาวจีนในชนบทแห่กันไปที่รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก”ทวีตนี้Ms. Diana Liu ซีอีโอของ Prime กล่าวว่า “เมื่อเราก่อตั้ง Prime ขึ้นเป็นครั้งแรก เป้าหมายของเราคือค้นหาธุรกิจที่มีการจัดการที่ดีและมีการเติบโตสูง ซึ่งพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางอุตสาหกรรมในระยะยาวในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย

ฐานลูกค้าต่างประเทศที่แข็งแกร่งและการมีอยู่ เรายังแสวงหาเป้าหมายที่ดำเนินการภายใต้โครงสร้างองค์กรขั้นพื้นฐาน (ไม่ใช่ VIE) และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในนิติบุคคลที่ยังไม่ได้รวมบัญชีซึ่งให้บริการทางการเงิน สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด หรือการสนับสนุนด้านสินเชื่อ เมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศใน

ปัจจุบันของหุ้นในจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจีน เรารู้สึกว่านี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญ หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เรามั่นใจว่า Yuantong มีคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารของบริษัท นำโดยผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

Weidong (Peter) Guo ทีมผู้บริหารของ Peter มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในตลาดการหล่อและการขึ้นรูปโลหะและตลาดล้อแบบพิเศษ เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้าและชื่อเสียงด้านคุณภาพของ Yuantong กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่สุดบางรายทำให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือแก่นัก

ลงทุนที่มีศักยภาพ และตลาดปลายทางที่หลากหลาย (โดยหลักแล้วในภาคส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเฉพาะทาง) ช่วยให้เติบโตได้อย่างมาก ศักยภาพ. เราตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารเพื่อช่วยพัฒนาและเติบโต Yuantong และรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้า” ทีมผู้บริหารของ

Peter มีประสบการณ์มากกว่า 50 Holiday Palace ปีในตลาดการหล่อและการขึ้นรูปโลหะและตลาดล้อแบบพิเศษ เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้าและชื่อเสียงด้านคุณภาพของ Yuantong กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่สุดบางรายทำให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพ และตลาดปลายทางที่หลากหลาย (โดยหลักแล้วในภาคส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเฉพาะทาง) ช่วยให้เติบโตได้อย่างมาก