Holiday Palace มือถือ เล่นไพ่ป๊อกเด้ง พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ

Holiday Palace มือถือ มีการจองซื้อหุ้น Amer Group จำนวน 5,950 หุ้นด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ A ปี 1998 การเพิ่มทุนที่เกิดจากการจองซื้อเหล่านี้จำนวน 23,800 ยูโร ได้เข้าสู่ทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2545 หลังจากการเพิ่มทุนแล้ว ทุนเรือนหุ้นคือ 96,570,280 ยูโร และจำนวนหุ้นทั้งหมด 24,142,570 ยูโร
หุ้นถูกจองซื้อและจ่ายในปี 2544 ดังนั้นพวกเขาจึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2544 หุ้นดังกล่าวยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนอีกด้วย

มีการจองซื้อหุ้นสามัญของ Amer Group Plc จำนวน 5,950 หุ้น อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ A ปี 2541 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23,800 ยูโรตามลำดับนั้นได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 จากการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ทำให้ทุนเรือนหุ้นของ Amer Group Plc มีจำนวนรวม 96,570,280 ยูโร และจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด 24,142,570 หุ้น เนื่องจากหุ้นเหล่านี้ได้จองซื้อและชำระแล้วในปี 2544 จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2544 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นเริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียน หุ้นใหม่ดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิร่วมกับหุ้นเดิมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 หุ้นดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย

คณะกรรมการบริษัท Amer Group Plc ได้ตัดสินใจเสนอให้จัดการประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 21 มีนาคม 2545 เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทโอนหุ้นของบริษัทเองตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การมอบอำนาจครอบคลุมสูงสุด 1,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจว่าจะโอนหุ้นของบริษัทให้ใครและในลำดับใด คณะกรรมการอาจตัดสินใจโอนหุ้นของตนเองนอกเหนือจากในสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน

3. หุ้นจะถูกโอนไปเป็นค่าตอบแทนเมื่อบริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นของการประกอบธุรกิจและเพื่อพิจารณาในการซื้อที่เป็นไปได้ในลักษณะและในขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปียังเสนอให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจขายหุ้นของตนเองในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิในการซื้อขายสาธารณะ เพื่อระดมทุนสำหรับบริษัทเพื่อการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้

มีการเสนอให้ออกหุ้น 900,000 ตัว โดยมีสิทธิจองซื้อหุ้น 900,000 หุ้น ในจำนวนนี้ ออปชั่นหุ้น 300,000 รายการจะออกให้กับบุคลากรหลักของกลุ่มโดยตรง และตัวเลือกหุ้น 600,000 รายการให้กับบริษัทที่เป็นของ Amer Group เพื่อให้สามารถโอนไปยังบุคลากรหลักซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทได้ในเวลาต่อมา ต้องจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2545

ราคาจองซื้อหุ้นเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของหุ้นของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2545 เพิ่มขึ้นร้อยละสิบ อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยมูลค่าตามบัญชีของหุ้น

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ตัวเลือก1. จำนวนตัวเลือกหุ้น จะออกตัวเลือกหุ้นสูงสุด 900,000 รายการ ตัวเลือกหุ้นทำให้ผู้ถือสามารถจองซื้อหุ้น Amer Group Plc ได้สูงสุด 900,000 หุ้น (“บริษัท”)

หนึ่งในสามคือ 300,000 ตัวเลือกหุ้น Holiday Palace มือถือ จะออกโดยตรงให้กับบุคลากรหลักของ Amer Group โดยเบี่ยงเบนจากสิทธิจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจในการแจกจ่ายตัวเลือกหุ้นให้กับบุคลากรหลักของกลุ่ม

หุ้นที่เหลืออีก 600,000 ตัวจะถูกจองซื้อโดย Amera Oy ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับบริษัท เพื่อให้สามารถโอนตัวเลือกหุ้นไปยังบุคลากรหลักที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของ Amer Group Plc ได้ในภายหลัง Amera Oy ไม่มีสิทธิ์ในการโอนตัวเลือกหุ้นนอกเหนือจากบุคลากรหลักที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

สิทธิจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นจะเบี่ยงเบนไปจากเนื่องจากตัวเลือกหุ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงใจสำหรับบุคลากรหลักของ Amer Group และการเบี่ยงเบนจึงต้องถือเป็นเหตุผลทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับบริษัท

3. การจองซื้อหุ้นออปชั่น ต้องจองซื้อหุ้นออปชั่นระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2545 บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งการออกหุ้นให้ผู้มีสิทธิจองซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจองซื้อหุ้น โดยให้ละเมิดจากสิทธิจองซื้อล่วงหน้า ซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. ข้อห้ามในการโอนสิทธิซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการรวมไว้ในระบบรายการจอง

ไม่สามารถโอนสิทธิหุ้นให้แก่บุคคลที่สามหรือจำนำก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัท ตัวเลือกหุ้นอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สามหลังจากเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้น จะไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับตัวเลือก

ออปชั่นหุ้นจะถูกโอนไปยังระบบรายการจองก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้น ข้อจำกัดตามข้อ 6 และ 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกหุ้นทั้งหมดในระบบการเข้าหนังสือ บริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือสิทธิเลือก

7. การเลิกจ้างหรือบริการ

หากการจ้างงานของผู้ถือตัวเลือกหุ้นหรือการจ้างงานกับ Amer Group สิ้นสุดลงหลังจากจองซื้อตัวเลือกหุ้นด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเกษียณอายุ การไร้ความสามารถถาวรสำหรับการทำงาน หรือการเสียชีวิตของผู้สมัครสมาชิก ทางเลือกหุ้นของเขาจะถูกโอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุด การจ้างงานหรือบริการ ถึง Amera Oy ซึ่งมีสิทธิที่จะโอนย้ายเพิ่มเติมภายในกรอบของข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบันทึกการโอนเข้าในระบบ book-entry โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือตัวเลือกหุ้นให้ Amera Oy เพื่อให้มั่นใจว่าเงื่อนไขตามมาตรา 7 ของข้อนี้ได้รับการปฏิบัติตาม

ตัวเลือกหุ้นแต่ละตัวให้สิทธิผู้ถือในการจองซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่ง (1) หุ้น โดยมีมูลค่าตามบัญชีสี่ (4) ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 900,000 หุ้น หรือ 3,600,000 ยูโร

หุ้นเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของหุ้นของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2545 เพิ่มขึ้นร้อยละสิบ (10) อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยมูลค่าตามบัญชีของ ส่วนแบ่ง

10. การจองซื้อหุ้นและการชำระเงินระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2548 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2550

โดยจะทำการจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะต้องชำระค่าหุ้นเมื่อจองซื้อ

11. การรับรู้หุ้นที่จองซื้อและชำระเต็มจำนวนจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีรายการจองของผู้จองซื้อบริษัทอนุมัติการจองซื้อที่ดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการประจำของบริษัท และส่งประกาศการเพิ่มทุนบนพื้นฐานของการจองซื้อที่ได้รับอนุมัติ และหุ้นใหม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องอนุมัติการจองซื้อหลังสิ้นปีการเงินก่อนการประชุมสามัญประจำปี

12. สิทธิของผู้

ถือหุ้น หุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปีบัญชีที่จองซื้อหุ้นไว้ สิทธิ์อื่น ๆ จะเริ่มขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับการสมัครหุ้นที่ได้รับการป้อนในทะเบียนการค้า

หากบริษัทเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ก่อนจองซื้อ ราคาจองซื้อและจำนวนหุ้นที่ออกโบนัสหารด้วย จำนวนหุ้นหลังการออกโบนัส

จำนวนหุ้นใหม่ที่จะจองซื้อพร้อมตัวเลือกหุ้นทั้งหมด = จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อภายใต้ตัวเลือกหุ้นก่อนการออกโบนัส x จำนวนหุ้นหลังการออกโบนัสหารด้วยจำนวนหุ้นก่อนการออกโบนัส

หากจำนวนหุ้นใหม่ทั้งหมดที่จองซื้อได้โดยอิงตามตัวเลือกหุ้นของผู้จองซื้อทั้งหมดเป็นเศษส่วนเมื่อจองซื้อหุ้น เศษส่วนจะถูกนำมาพิจารณาโดยการลดราคาจองซื้อ

13.2 การจองซื้อใหม่ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และตัวเลือกหุ้น

หากก่อนการจองซื้อหุ้น บริษัทเพิ่มทุนโดยการจองซื้อใหม่ หรือออกหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ หรือตัวเลือกหุ้นหรือตัวเลือกหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อล่วงหน้า ผู้ถือตัวเลือกหุ้นมีสิทธิเท่ากันหรือเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันถูกนำมาใช้ในลักษณะที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อ ราคาจองซื้อ หรือทั้งสองอย่าง

หากจำนวนหุ้นใหม่ทั้งหมดที่จองซื้อได้โดยอิงจากตัวเลือกหุ้นของผู้จองซื้อทั้งหมดเป็นเศษส่วนเมื่อจองซื้อหุ้น เศษส่วนจะถูกนำมาพิจารณาโดยการลดราคาจองซื้อ

14. สิทธิของผู้ถือสิทธิซื้อหุ้นในกรณีพิเศษบางกรณี

หากบริษัทลดทุนก่อนจองซื้อ สิทธิในการจองซื้อของผู้ถือตัวเลือกหุ้นจะได้รับการแก้ไขในลักษณะที่กำหนดไว้ในการตัดสินใจลดทุน หากการลดทุนไม่ถือว่ามีผลกระทบทางการเงินต่อผู้ถือสิทธิซื้อหุ้น การลดทุนจะไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขการจองซื้อหุ้น

การเลิกกิจการของบริษัทจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขการจองซื้อหุ้น

หากบริษัทตัดสินใจควบรวมกิจการเป็นบริษัทที่ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการ หรือแยกส่วน ผู้ถือตัวเลือกหุ้นจะได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการควบรวมกิจการ หรือ demerger หลังจากนี้ สิทธิ์การสมัครสมาชิกจะไม่มีอีกต่อไป ในสถานการณ์ข้างต้น ผู้ถือตัวเลือกหุ้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทไถ่ถอนตัวเลือกหุ้นจากเขาในราคาปัจจุบัน หากบริษัทเป็นบริษัทผู้รับในการควบรวมกิจการ เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจของบริษัทในการซื้อหุ้นคืนไม่กระทบต่อฐานะของผู้ถือสิทธิเลือกหุ้น

หากผู้ถือหุ้นมีสถานการณ์การไถ่ถอนตามหมวด 14 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท หมวด 6 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ หรือมาตรา 13 แห่งข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือตัวเลือกจะได้รับสิทธิใช้สิทธิจองซื้อ ก่อนการไถ่ถอน หลังจากนี้ สิทธิ์การสมัครสมาชิกจะไม่มีอีกต่อไป

หากมูลค่าตามบัญชีของหุ้นเปลี่ยนแปลงโดยที่ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการจองซื้อจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีรวมของหุ้นที่จองซื้อและราคาจองซื้อทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้คำนึงถึงบทบัญญัติของมาตรา 13

การเปลี่ยนบริษัทจากบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดส่วนตัวจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

15. การระงับข้อพิพาท

กฎหมายของฟินแลนด์มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นเหล่านี้จะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คนตามกฎของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการของหอการค้ากลาง
เรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นและหุ้น ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งไม่ถือเป็นสาระสำคัญ

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกหุ้นจะไม่ได้รับเงินบำนาญ

บริษัทอาจส่งการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนตัวเลือกหุ้นนี้ทางไปรษณีย์หรืออีเมลเอกสารเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นมีอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเฮลซิงกิข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นในภาษาฟินแลนด์และภาษาอังกฤษ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด ให้ถือข้อกำหนดของฟินแลนด์เป็นหลัก

หลังจากช่วงทดสอบเบต้า ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีไร้สาย SMS.ac, Inc. ได้เปิดตัว smsFlirt ( www.sms.ac/flirt ) ซึ่งเป็นบริการไร้สายที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถค้นหา ส่งและรับการสื่อสารด้วยข้อความทันทีทุกที่ในโลก ในช่วงแปดชั่วโมงแรกของการเปิดตัว smsFlirt ข้อความ SMS (Short Message Service) มากกว่า 1 ล้านข้อความถูกส่งผ่านบริการนี้

การส่งและรับ SMS สื่อสารในเวลาสำหรับวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องง่ายเหมือนการลงทะเบียนฟรีที่www.sms.ac

ในระดับแนวหน้าของ SMS และเทคโนโลยีมัลติมีเดียยุคหน้า SMS.ac ( www.sms.ac ) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจีบผู้คนทั่วโลกโดยใช้ภาพสีเต็มรูปแบบและโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นเอง (ตัวอย่าง: heather00) การสื่อสารด้วยข้อความสามารถรับได้บนโทรศัพท์มือถือที่รองรับ SMS แทบทุกเครื่อง โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือแพลตฟอร์มเครือข่าย SMS.ac รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ภาพถ่ายดิจิทัล ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับใช้อุปกรณ์รุ่นต่อไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีให้ใช้งาน

การใช้เกณฑ์การค้นหาตั้งแต่เพศ อายุ และสถานที่ ไปจนถึงประเภทร่างกาย สีตา และความชอบทางศาสนา ผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง Heather00 สามารถจีบผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นวาเลนไทน์ได้ทั่วโลก ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน SMS.ac แต่ละคนจะกรอกโปรไฟล์ส่วนตัว ซึ่งใช้เป็นสมุดโทรศัพท์เสมือนจริงที่มีทุกอย่างตั้งแต่รูปภาพและงานอดิเรก ไปจนถึงการตั้งค่าทางศาสนาและการออกเดท หาก Heather00 ต้องการติดต่อกับผู้ชายในคอนเนตทิคัตที่ชอบเล่นกีฬาผาดโผนและคลาสสิกร็อก การค้นหาของเธออาจนำไปสู่​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เช่น (เช่น Dasarius ) ลอง smsFlirt ด้วยตัวคุณเองที่www.sms.ac/flirt

ปัจจุบันมีการส่งข้อความมากกว่า 30 พันล้านข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ และในขณะที่การรับส่งข้อความในสหรัฐฯ เป็นไปอย่างช้าเนื่องจากขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันของเครือข่าย Michael Pousti ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMS.ac กล่าวว่าการขจัดเครือข่ายและอุปสรรคอื่นๆ จะส่งเสริมการเติบโตอย่างรวดเร็วของการรับส่งข้อความ SMS ทั้งในและต่างประเทศ

“สำหรับผู้บริโภค การส่งข้อความเป็นเรื่องติดต่อ มันสนุก ราคาไม่แพง และง่ายจริงๆ” ปูสติกล่าว “และผู้ให้บริการเครือข่ายในสหรัฐฯ กำลังทำการคำนวณและพบว่าการส่งข้อความนั้นสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ ผู้ให้บริการระบบไร้สายจำเป็นต้องเปิดการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้ามเครือข่าย ซึ่งส่งเสริมการใช้ SMS และนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในท้ายที่สุด”

การใช้เทคโนโลยี MMSbox(tm) ไร้สาย ( www.sms.ac/mmsbox ) ที่อนุญาตให้ส่งข้อความ SMS ในเครือข่ายมากกว่า 400 เครือข่ายทั่วโลก ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งและสื่อสารระหว่างกันได้ ไม่ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายจะใช้มาตรฐานใด (GSM, CDMA, ทีดีเอ็มเอ)

หากต้องการรับข่าวประชาสัมพันธ์ SMS.ac ทางอีเมล โปรดลงทะเบียนที่ prsubscribe@sms.ac คุณสามารถยกเลิกการสมัครบริการนี้ได้โดยส่งอีเมลไปที่ prunsubscribe@sms.ac

เกี่ยวกับ SMS.ac

ด้วยเทคโนโลยีหลัก SMS.ac ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่าย มาตรฐานเทคโนโลยี ผู้บริโภค และผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน/เนื้อหาสามารถโต้ตอบกันได้ทั่วโลก เทคโนโลยี MMSbox(tm) ของ SMS.ac ผสาน GSM, CDMA, TDMA, อินเทอร์เน็ต และมาตรฐานยุคหน้าเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ผลลัพธ์ที่ได้คือการโต้ตอบที่ไม่เคยมีมาก่อนในหมู่นักพัฒนา ผู้บริโภค และธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางและการใช้ข้อมูลไร้สายสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย

SMS.ac ขับเคลื่อนรายได้ผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การสมัครรับข้อมูล สปอนเซอร์ และโอกาสในการแบ่งปันรายได้ ไซต์สำหรับผู้บริโภคของ SMS.ac ( www.sms.ac ) เป็นตัวอย่างของเว็บอินเตอร์เฟสที่มีตราสินค้ากับเทคโนโลยี MMSbox(tm) ที่พร้อมให้สิทธิ์ใช้งาน ชุมชนผู้ที่ชื่นชอบอุปกรณ์ไร้สายที่ SMS.ac เป็นหนึ่งในคุณสมบัติผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดบนอินเทอร์เน็ต SMS.ac และ MMSbox เป็นเครื่องหมายการค้าของ SMS.ac, Incorporated เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นๆ ที่อ้างถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เพื่อดู SMS.ac เว็บองค์กรเว็บไซต์เข้าชมwww.sms.ac/corporate

ข้อตกลงนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับ FirstBingo และแน่นอนว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับ FirstBingo ในการแสดงเกม TriviaBingo การเป็นพันธมิตรกับ CANOE.CA รวมกับการเปิดเผยแคมเปญหนังสือพิมพ์ Sun Media ระดับประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราเท่านั้นและจะ นำไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย” Richard Wachter ประธานบริษัทให้ความเห็น

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโครงการนี้ เนื่องจากจะทำให้ FirstBingo และเกม TriviaBingo มีโอกาสที่จะตรวจสอบการตอบสนองที่เกิดจากแคมเปญบรรจบกันระดับประเทศ (หนังสือพิมพ์ – อินเทอร์เน็ต) แคมเปญนี้จะให้ข้อมูลอันล้ำค่าเพื่อช่วยเราในการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับ ผู้โฆษณาระดับชาติจำนวนหนึ่งและจะแสดงให้เห็นประโยชน์ทางการตลาดของ Advergaming และการบรรจบกัน แคมเปญ CANOE.CA ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ในอนาคตของการแสดงแบรนด์ระดับประเทศดังกล่าวคาดว่าจะสร้างรายได้จำนวนมากสำหรับ ของบริษัท” นายวอคเตอร์กล่าว

ด้วยการแจกของรางวัลมากกว่า $25,000.00 ผู้เล่นบนอินเทอร์เน็ตเกม TriviaBingo จะสามารถทดสอบความรู้ของพวกเขาและเล่นเพื่อรับรางวัลมากมาย จะมีการมอบรางวัลทุกชั่วโมง ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญหกสัปดาห์ นอกจากนี้ การ์ด TriviaBingo ที่กรอกครบถ้วนแต่ละใบยังให้สิทธิ์แก่ผู้เล่นในการมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่

เกี่ยวกับ CANOE.CA

CANOE เป็นเครือข่ายเว็บไซต์เนื้อหาชั้นนำของแคนาดา แหล่งกำเนิดของ SLAM!Sports, Jam!Showbiz, CNEWS, C-Health, WebfinMoney, Travel, Lifewise, บ้านและสวน, ClassifiedExtra.ca และ AUTONET.CA CANOE ดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 6 ล้านคนต่อเดือนมายังเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ยังมีหนังสือพิมพ์ Sun Media รวมถึงหนังสือพิมพ์ Sun chain ในโตรอนโต, คาลการี, เอดมันตัน, วินนิเพก และออตตาวา และหนังสือพิมพ์ลอนดอนฟรี

บริการต่างๆ รวมถึงรายการภาพยนตร์และรายการทีวีระดับประเทศ การจองการเดินทางออนไลน์ สภาพอากาศ ดูดวง และอื่นๆ เครือข่าย CANOE ซึ่ง Netgraphe เป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึง Canoe.qc.ca, InfiniT.com, La Toile du Quebec, Webfin.com, Multimedium.com Megagiciel.com, Jobboom.com และ Matchcontact.com

Sun Media Corporation เล่นไพ่ป๊อกเด้ง เป็นเครือข่ายหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแคนาดา กลุ่มนี้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันรายใหญ่ 8 ฉบับ ครอบคลุมตลาดในเมืองที่ใหญ่ที่สุด 8 แห่งจาก 10 แห่งของประเทศ Sun Media Corporation เป็นแผนกหนึ่งของสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Quebecor Inc. (TSE:QBRa.TO)

เกี่ยวกับ FirstBingo.com

FirstBingo.com เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการผลิตคุณสมบัติ Advergaming และมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมทางอินเทอร์เน็ตที่น่าตื่นเต้นและรายการเกมทางโทรทัศน์ที่เรียกว่า TriviaBingo บริษัทได้รวมเอาแง่มุมการทดสอบทักษะของเรื่องไม่สำคัญเข้ากับความตื่นเต้นและความนิยมของเกมบิงโกที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลก ผู้ใช้เว็บไซต์ ( www.firstbingo.com ) สามารถแข่งขันเพื่อชิงรางวัลมากมาย

คำเตือนสำหรับนักลงทุน เนื่องจากข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและไม่ได้อิงจากข้อเท็จจริงในอดีต เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึง: การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยการแข่งขันโดยทั่วไป และความสามารถของบริษัทในการดำเนินรูปแบบธุรกิจและแผนกลยุทธ์

กลุ่มบริษัทได้นำคำแนะนำใหม่ของสภามาตรฐานการบัญชีการเงินแห่งสวีเดนมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะ RR15 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนใหม่จะไม่บันทึกเป็นต้นทุนหรือคิดค่าเสื่อมราคาอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนใหม่ เช่น ช่องทีวีในฮังการีและรัสเซีย จะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีกำไรขาดทุน

การดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นและกิจการใหม่ได้ถูกแยกออกในตารางด้านบนเพื่อให้คำอธิบายที่ถูกต้องมากขึ้นของธุรกิจที่ดำเนินการ ธุรกิจถือเป็นกิจการใหม่ในช่วงสองปีแรกหลังการเปิดตัว การลงทุนใหม่ ได้แก่ Viasat3 Hungary, Darial TV ในรัสเซีย และ Viasat+ ในนอร์เวย์ภายในพื้นที่ธุรกิจ Viasat Broadcasting; Everyday.TV และ Everymobile ในสื่อใหม่ ตลอดจนกีฬาและกิจกรรมสมัยใหม่ และเกมสมัยใหม่ภายใน Modern Studios

โครงสร้างกลุ่มได้รับการจัดระเบียบใหม่เมื่อปลายปี 2000 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งแผนก New Media และการโอน TV8 จากแผนก Viasat Broadcasting ไปยัง MTG Publishing แผนก New Media ประกอบด้วยธุรกิจ Text TV, บริษัทขาย WebAd และความสนใจของ MTG ใน Everyday.com ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จัดตั้งขึ้นซึ่งโอนมาจากแผนก Viasat Broadcasting และ Modern Interactive ตามลำดับ กิจการใหม่ที่รวมอยู่ในแผนก New Media ได้แก่ Everyday.TV (แพลตฟอร์มทีวีดิจิทัล) และบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือของ Everymobile แผนก New Media ถูกรวมเข้ากับ Viasat Broadcasting ในเดือนมกราคม 2002

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 MTG ได้จองซื้อหุ้นใหม่เฉพาะเจาะจงในบริษัทในเครือเดิมที่ดำเนินงานอยู่คือ Metro International SA บนพื้นฐานเจือจางอย่างเต็มที่ MTG ถือหุ้นร้อยละ 15 ของ Metro

ตัวเลขเปรียบเทียบในรายงานนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงในกฎการบัญชีของสวีเดน

หลังสิ้นสุดไตรมาสที่สี่ MTG เข้าซื้อหุ้น 36.3% ในบริษัทเอกชนสัญชาติอเมริกัน StoryFirst Communications, Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรัสเซีย รวมทั้งหุ้นในสถานีวิทยุรัสเซีย 6 แห่ง การทำธุรกรรมต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

การเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมเกิดขึ้นหลังจากปิดงวด MTG เข้าซื้อหุ้นที่เหลือในกิจการโทรทัศน์และวิทยุในเอสโตเนีย โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% บริษัทต่างๆ จะถูกควบรวมกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 MTG ยังเข้าซื้อกิจการสถานีวิทยุของสวีเดน Lugna Favoriter และ Wow 105.5 ตลอดจนหนังสือพิมพ์ Vision บริษัทเหล่านี้จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2545 ผลประกอบการของ MTG สำหรับไตรมาสแรกของปี 2545 จะประกาศในวันที่ 24 เมษายน 2545

รายงานประจำปีรายงานประจำปีของ MTG คาดว่าจะเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2545 โดยจะวางจำหน่ายที่สำนักงานใหญ่ของ MTG ที่ Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm

ประชุมสามัญประจำปี

การประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2545 เวลา 09.30 น. ที่ Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbrokajen ในสตอกโฮล์ม

เงินปันผลคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายงานประจำปีนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

Modern Times Group, MTG AB มีพื้นที่ธุรกิจ 6 แห่ง ได้แก่ Viasat Broadcasting (ช่องฟรีทูแอร์และเพย์ทีวีในเก้าประเทศ และธุรกิจสื่อใหม่ – การใช้งานเทเลเท็กซ์และทีวีอินเตอร์แอคทีฟทุกวัน อินเทอร์เน็ตและพอร์ทัลมือถือ) วิทยุ (ในพื้นที่ และเครือข่ายระดับประเทศในห้าประเทศ), สำนักพิมพ์ (บริการข่าวและข้อมูลทางการเงิน), Modern Interactive (การซื้อสินค้าที่บ้าน, อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์), SDI Media (บริการซับไตเติ้ลและพากย์เสียง) และ Modern Studios (การผลิตเนื้อหาและห้องสมุดสิทธิ์)

หุ้นคลาส A และ B ของ Modern Times Group MTG AB จดทะเบียนในรายการ Stockholmsborsen O (สัญลักษณ์: MTGA และ MTGB) และ ADR อยู่ใน NASDAQ National Market (สัญลักษณ์: MTGNY)

บัญชีรวมประกอบด้วยบริษัทแม่และบริษัทในเครือ Biolight Patent Holding AB บัญชีรวมได้จัดทำขึ้นตามคำแนะนำ RR 1:96 ของสภามาตรฐานการบัญชีการเงินแห่งสวีเดน ไม่มีการบันทึกยอดขายภายในกลุ่ม

ผลลัพธ์ กระแสเงินสด และสภาพคล่อง

ในปี 2544 ยอดขายมีมูลค่า 1.2 ล้านโครนสวีเดน (0.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 28.2 ล้านโครนาสวีเดน (18.2) ในปี 2544 ผลประกอบการรวมหลังหักภาษีพบว่าขาดทุน 26.4 ล้านโครนสวีเดนในปี 2544 (-19.7) ในปี 2543 ผลลัพธ์ถูกกีดขวางด้วยค่าใช้จ่ายในการออก SEK 3.0 M.

เงินลงทุนในกลุ่มบริษัทและบริษัทแม่ในระหว่างปีมีมูลค่า 6.4 ล้านโครนาสวีเดน (22.8) รวมถึง 4.4 ล้านโครนาสวีเดน (9.0) สำหรับการทดลองทางคลินิก ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการลงทุน SEK 11.7 M ในการพัฒนาอุปกรณ์บำบัดแบบใหม่

สินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวน SEK 4.8 M (30.4) ในบริษัทแม่ สินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจำนวน 4.8 ล้านโครนสวีเดน (30.3)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นโดยตรงจำนวนประมาณ 11.9 ล้านหุ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทมีเงินเพียง 25 ล้านโครนสวีเดนก่อนออกค่าใช้จ่าย

การประชุมสามัญประจำปีของปีการเงิน 2544 จะจัดขึ้นเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2545 ที่สำนักงานใหญ่ของ Biolight International AB ในเมืองแดนเดอริด ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเน้นที่ทรัพยากรทางการเงินของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจ คณะกรรมการจึงตัดสินใจที่จะไม่พิมพ์และแจกจ่ายรายงานประจำปีแบบปกติสำหรับปี 2544 บริษัทจะจัดทำรายงานประจำปีแบบง่ายตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม และจะแจกจ่ายตามคำขอ . รายงานประจำปีจะอยู่ที่โฮมเพจของบริษัท: www.biolight.se

Biolight International AB เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์โดยอิงจากผลกระทบทางชีวภาพของแสงสีเดียวที่กะพริบเป็นจังหวะ ไบโอไลท์พัฒนาระบบสำหรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ไม่เจ็บปวด และปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็นแผลเปื่อยและสภาวะการอักเสบภายในพื้นที่ธุรกิจ การดูแลบาดแผล การดูแลทันตกรรม และการดูแลกายภาพบำบัด หุ้น Biolight จดทะเบียนใน NGM Equity (Nordic Growth Market NGM AB)

ข้อเสนอของคณะกรรมการในการออกตัวเลือกหุ้นโดยเบี่ยงเบนจากสิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นไปเป็นบุคลากรสำคัญของ Amer Group และบริษัทย่อยที่ Amer Group Plc ถือหุ้นทั้งหมด มีการเสนอให้เบี่ยงเบนไปจากสิทธิจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น เนื่องจากตัวเลือกหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงใจสำหรับบุคลากรหลัก ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเหตุผลทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่จะเบี่ยงเบน ตัวเลือกหุ้นออกให้ฟรี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลือกหุ้นที่จะมอบให้แก่พนักงานคนสำคัญแต่ละคน สิทธิในการเลือกหุ้นบางส่วนเป็นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งมีสิทธิจองซื้อ ปัจจุบันถือหุ้นและคะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของบริษัท Amera Oy สมาชิกของ Amer Group จะออกตัวเลือกหุ้นทั้งหมด 600,000 รายการสำหรับการสมัครสมาชิก

เสนอให้ออกตัวเลือกหุ้น 900,000 รายการ ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ถือจองซื้อหุ้น Amer Group Plc สูงสุด 900,000 หุ้น มูลค่าตามบัญชี 4 ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นสูงสุด 3,600,000 ยูโร หุ้นของหุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามตัวเลือกหุ้นนั้นสูงสุด 3.7% ของจำนวนหุ้นและคะแนนเสียงทั้งหมดในบริษัท

ราคาจองซื้อหุ้นใหม่เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของหุ้นของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2545 เพิ่มขึ้นร้อยละสิบ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2548 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สำหรับตัวเลือกหุ้นทั้งหมด

ห้ามโอนหรือจำนำตัวเลือกหุ้นกับบุคคลที่สามก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท ตัวเลือกหุ้นจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยัง Amera Oy หากการจ้างงานของผู้ถือตัวเลือกหุ้นหรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ Amer Group สิ้นสุดลงก่อนเริ่มการสมัครหุ้นในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้น ตามเงื่อนไข Amera Oy อาจโอนตัวเลือกหุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของโปรแกรมตัวเลือกหุ้น

3. ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทโอนหุ้นของตนเองตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) การมอบอำนาจครอบคลุมสูงสุด 1,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ข) คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจว่าจะโอนหุ้นซื้อคืนให้แก่ใครและในลำดับใด คณะกรรมการอาจตัดสินใจโอนหุ้นของตนเองนอกเหนือจากในสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน

(ค) หุ้นจะถูกโอนไปเป็นค่าตอบแทนเมื่อบริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นของการประกอบธุรกิจและพิจารณาในการซื้อที่เป็นไปได้ในลักษณะและตามขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปียังเสนอให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจขายหุ้นของตนเองในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิในการซื้อขายสาธารณะ เพื่อระดมทุนสำหรับบริษัทเพื่อการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการที่เป็นไปได้

(ง) หุ้นจะถูกโอนอย่างน้อยตามมูลค่ายุติธรรม ณ เวลาที่ทำการโอน

(จ) การมอบอำนาจนี้มีผลจนถึงการประชุมสามัญประจำปี 2546 แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากการตัดสินใจของการประชุมสามัญประจำปี
สำเนาเอกสารเกี่ยวกับงบการเงิน ข้อเสนอและเอกสารแนบของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะสามารถตรวจสอบได้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2545 ที่สำนักงานใหญ่ของ Amer Group Plc สำเนาเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อมีการร้องขอ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ดูแลโดย Finnish Central Securities Depository Ltd มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีต้องแจ้งการเข้าร่วมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2545 ก่อนเวลา 16:00 น. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Amer Group Plc, Share Register, PO Box 130, FI-00601 Helsinki หรือ โดยโทรศัพท์ (09) 7257 8261 (mirja Vatanen) หรือทาง e-mail มาที่mirja.vatanen @ amersports.com จะต้องได้รับการลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องร้องขอในเวลาที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้า

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 คือ 1.10 ยูโรต่อหุ้น เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเก็บรักษาโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของฟินแลนด์ ณ วันที่บันทึกการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2545 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผลคือวันที่ 4 เมษายน 2545

Amer Group ซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านอุปกรณ์กีฬา ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมายของ Amer Sports คือการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งของโลก จากมุมมองของผู้บริโภค การดำเนินงานของ Amer Sports ขึ้นอยู่กับแบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งและผลิตภัณฑ์พัฒนาเกมสำหรับผู้เข้าร่วมกีฬาที่ใช้งาน สำหรับการค้าขาย Amer Sports นำเสนอกีฬาที่หลากหลายและห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพพร้อมมาตรฐานการบริการลูกค้าระดับสูง

งานหลักของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่คือการเสริมสร้างกลยุทธ์องค์กร แนวทางธุรกิจระดับโลก และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น แบรนด์หลักของ Amer Sports ได้แก่ Wilson, Atomic และ Suunto รวมถึงธุรกิจกอล์ฟ กีฬาแร็กเก็ต กีฬาประเภททีม กีฬาฤดูหนาว และอุปกรณ์กีฬา เป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริหาร เช่นเดียวกับองค์กรขายและจัดจำหน่ายที่เป็นตัวแทนของยุโรป อเมริกา และเอเชีย .

210 T นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับบ้านของ Nokia เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินที่ช่วยให้เข้าถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคุณภาพสูงได้ง่าย ตามมาตรฐาน Digital Video Broadcast (DVB) Nokia Mediamaster 210 T ช่วยให้สามารถเข้าถึงช่องรายการโทรทัศน์และวิทยุฟรีในขณะที่ให้มูลค่าเพิ่มของการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขผ่านช่องเสียบอินเทอร์เฟซทั่วไปและโอกาสในการเข้าถึง Pay-TV เป็นการผสมผสานที่ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงอย่างแท้จริงของทีวีดิจิตอล

นำเสนอการออกแบบที่กะทัดรัดสวยงาม พร้อมด้วยการเข้าถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแบบพลักแอนด์เพลย์ได้จากทุกที่ ผู้บริโภคเพียงแค่ติดตั้ง Nokia Mediamaster 210 T โดยเชื่อมต่อเสาอากาศบนหลังคาที่มีอยู่หรือเสาอากาศภายในอาคาร Nokia Mediamaster 210 T ให้เสียงและวิดีโอคุณภาพสูง รองรับ Dolby Digital(R) และความสามารถในการอัปเดตเมื่อมีฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ

T นำเสนอโลกใหม่แห่งการเข้าถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอล – ทั้งช่องแบบฟรีและแบบชำระเงิน ทีวีสำหรับครอบครัวเปิดให้รับชมเนื้อหาดิจิทัลมากมาย เช่น ความบันเทิง กีฬา ข่าว ภาพยนตร์ สถานีวิทยุและอื่น ๆ” Pekka Kuusela ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของ Nokia Home Communications กล่าว “การเปิดตัว Nokia Mediamaster 210 T ถือเป็นการรวมบทบาทชั้นนำของ Nokia ในตลาดเครื่องรับดิจิทัลแบบฟรีสู่อากาศทั่วโลก”

Mediamaster 210 T ใช้งานง่าย โดยมีเมนูผู้ใช้ Nokia Navi(TM) Bars บนหน้าจอและคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) ซึ่งช่วยให้สามารถนำทางอย่างรวดเร็วระหว่างทีวีและเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ผู้บริโภคสามารถสร้างรายการโปรดส่วนตัวได้ถึงแปดรายการจากหน่วยความจำหลายร้อยช่อง Nokia Mediamaster 210 T ยังมีเกมยอดนิยมของ Nokia เช่น Snake, Tic-Tac-Toe และเกม Card Deck ใหม่

จะวางจำหน่ายในบางพื้นที่ของยุโรปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2545 รุ่นดาวเทียมที่ใช้แพลตฟอร์ม Nokia เดียวกันและมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันมากมาย จะวางจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนปี 2545 ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

VAXJO, สวีเดน, 5 มีนาคม 2545 (PRIMEZONE) — Boss Media ได้ลงนามในสัญญากับ Internet SportsBook ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Sportingbet.com PLC ( http://www.sportingbet.com ) Sportingbet (LSE:SBT) เป็นบริษัทการพนันกีฬาและคาสิโนออนไลน์และทางโทรศัพท์ระดับโลกที่มีลูกค้าประมาณ 450,000 ราย กลุ่มนำเสนอการเดิมพันที่ครอบคลุมในกีฬานานาชาติและการเดิมพันที่หลากหลายใน 23 ประเทศ

Boss Media จะให้บริการคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่มีเวอร์ชันภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้ง Sportingbet จะใช้ระบบการชำระเงินของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ง่ายมากสำหรับผู้เล่นที่ Sportingbet ใช้บัญชีเดียวกันเมื่อเล่นที่อินเทอร์เน็ตคาสิโน

Peter Bertilsson ซีอีโอและประธาน Boss Media กล่าวว่า “ผมเชื่อว่า Sportingbet มีศักยภาพสูงมากในการดึงดูดลูกค้ามายังแพลตฟอร์มเกมของ Boss Medias ด้วยฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่แล้ว ในทางกลับกัน เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจออนไลน์ของ Sportingbet ได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยพร้อมกราฟิกที่สมจริงและซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรอง” คุณ Bertilsson กล่าวเสริม

Sportingbet เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Sportingbet กลายเป็นหนังสือกีฬาทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท SportsBook และแบรนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ sportsbook.com, wallstreet.com และ playersonly.com บริษัทมีการดำเนินงานในอัลเดอร์นีย์และในคอสตาริกา จุดสนใจหลักของกลยุทธ์การตลาดทั่วโลกของ Sportingbet คือการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ในตลาดที่ระบุ อเมริกาเหนือ ตะวันออกไกล ยุโรป และออสเตรเลีย

Boss Media Group เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำของโลกด้านระบบเกมแบบกระจายดิจิทัล ผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตจะได้รับระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งได้ ระบบการชำระเงินแบบบูรณาการ และบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของระบบที่ได้รับใบอนุญาต Boss Media AB (publ) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน O-list ของตลาดหลักทรัพย์สตอกโฮล์ม (Attract 40)

FORT LAUDERDALE, Fla., 6 มีนาคม 2545 (PRIMEZONE) — แผนก Premier Corporate Casual ของ Old Glory Sport ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาจะเสนอส่วนลด 30% อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับเครื่องแต่งกายองค์กรแบรนด์เนมทั้งหมดสำหรับการสั่งซื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ชื่อแบรนด์รวมถึง : Outer Banks, Cross Creek, Antigua, Munsingwear, JERZEES, Columbia Sportswear, Hanes และ Gildan

Old Glory Sport, Inc. ได้ให้บริการธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยเครื่องแต่งกายสำหรับองค์กรคุณภาพสูงสำหรับสวมใส่โลโก้แบบสบาย ๆ ทุกวัน เครื่องแต่งกายสำหรับงานแสดงสินค้าของพนักงาน และกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนสิ่งจูงใจของขวัญลูกค้ามานานกว่า 12 ปี

“ด้วยตลาดที่ซบเซาที่เรามีประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน เราต้องการมอบเงินออมให้กับลูกค้าเพราะเรารู้ว่าธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จเท่านั้น! ปีนี้เรากำลังทุ่มเทให้กับค่านิยมหลักพื้นฐานที่ทำให้ประเทศของเรา ยอดเยี่ยมและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา: การทำงานหนัก วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าแบบลงมือปฏิบัติ” ไมค์ จอห์นสัน ผู้จัดการฝ่ายขายของ Old Glory Sport, Inc. กล่าว

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่www.oldglorysport.comหรือโทรเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสำหรับคำถามอื่นๆ ที่คุณมี

โนเกียเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดโทรศัพท์คลาสสิก โนเกีย 6310i เป็นโทรศัพท์มือถือแบบไตรแบนด์ที่ทำงานใน 5 ทวีปทุกที่ที่มีเครือข่าย GSM 900/1800/1900 ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือผ่าน WAP ผ่าน GPRS การเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วผ่าน HSCSD และการเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี Bluetooth ในตัว โนเกีย 6310i ยังช่วยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java(TM) ส่วนบุคคลได้ การจัดส่งคาดว่าจะเริ่มทั่วโลกในไตรมาสที่สองของปี 2545

“โทรศัพท์มือถือถูกใช้เป็นเครื่องมือส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการจัดการธุรกิจและชีวิตส่วนตัว เทคโนโลยี Java จะนำแอพพลิเคชั่นและบริการเชิงโต้ตอบและไดนามิกที่หลากหลายมาสู่โทรศัพท์มือถือ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์พกพาจะสามารถใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยสะดวก การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่พวกเขาต้องการ เทคโนโลยี Java เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและสมบูรณ์สำหรับศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของฐานนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั่วโลก” Jouko Häyrynen รองประธาน Forum Nokia ของ Nokia Mobile Phones กล่าว

เทคโนโลยี Java ช่วยเสริม WAP ในการจัดเตรียมคุณลักษณะและฟังก์ชันเพิ่มเติม Nokia 6310i รองรับ Java 2 Micro Edition มาตรฐาน (J2ME(TM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Java เวอร์ชันที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคขนาดเล็ก แพลตฟอร์ม Java 6310i Java ใช้ Mobile Information Device Profile 1.0 (MIDP 1.0) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่น่าตื่นเต้นสำหรับอุปกรณ์มือถือ

ผู้ใช้ Nokia 6310i จะสามารถดาวน์โหลดเกมแบบโต้ตอบและกราฟิกรูปแบบใหม่ แอปพลิเคชันทางธุรกิจ และการปรับปรุงเทอร์มินัล แอปพลิเคชัน Java เหล่านี้สามารถดาวน์โหลดไปยัง Nokia 6310i ผ่าน WAP หรือจากพีซีได้โดยใช้ ชุดพีซีของ Nokia ตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ ได้แก่ แผนที่แบบโต้ตอบ ตัวแปลงสกุลเงินและหน่วยวัด หนังสือวลีสองภาษา เกม และปฏิทินการฝึกกีฬา

โนเกียจะสาธิตการใช้งาน Java ที่น่าตื่นเต้นบน Nokia 6310i กับผู้ให้บริการชั้นนำของยุโรป, T-Mobile และ Telefónica Móviles ที่งาน CeBIT 2002

โนเกีย 6310i ได้รวมเอาแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์บนมือถือ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน WAP ได้อย่างสะดวกและเชื่อถือได้ โมดูลความปลอดภัย Wireless Identity Module (WIM) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเซ็นธุรกรรมแบบดิจิทัลได้ ด้วยคุณสมบัติกระเป๋าเงิน ทำให้ง่ายต่อการซื้อสินค้าผ่าน WAP โดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเพื่อชำระค่าสินค้า แอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงินรองรับมาตรฐาน Electronic Commerce Modeling Language (ECML) ECML เป็นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตแบบเปิด (IETF RFC 2706) สำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัลและร้านค้าออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

สตอกโฮล์ม, สวีเดน, 12 มีนาคม 2545 (PRIMEZONE) — Modern Times Group MTG AB (Nasdaq:MTGNY) ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อระหว่างประเทศ ประกาศในวันนี้ว่าโครงการความร่วมมือใหม่ที่เป็นนวัตกรรมกับ Microsoft Microsoft กำลังเริ่มต้นช่องทางการค้าใหม่เพื่อเปิดตัวคอนโซลเกม Xbox ในเดนมาร์กโดยใช้แพลตฟอร์มทีวีดิจิทัลของ Viasat

ช่องดังกล่าวจะออกอากาศวันละ 8 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15:00 น. ถึงเที่ยงคืน โดยมีเกมเวอร์ชันสาธิตสำหรับ Xbox จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Xbox เองด้วย ในการเชื่อมต่อกับการเปิดตัว Microsoft ในเดนมาร์กจะใช้การเลือกสื่อใหม่ทั้งหมดจาก Viasat Broadcasting ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจภายใน MTG ที่จะพบช่องทีวีและสื่อใหม่ทั้งหมด Microsoft จะใช้สิ่งที่เรียกว่าป๊อปอัปในรายการโทรทัศน์เพื่อแจ้งให้สมาชิกของช่องทีวีดิจิทัลทราบ เช่นเดียวกับบริการโทรศัพท์มือถือ เทเลเท็กซ์ และอินเทอร์เน็ต

Microsoft จะส่งเนื้อหาทั้งหมดไปยังช่องทีวีและบริการอื่นๆ ช่องทีวีจะเริ่มดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ในวันเดียวกับที่ Microsoft เริ่มแคมเปญการตลาดหลักทั่วยุโรป ช่อง Xbox จะออกอากาศเป็นเวลาสี่สัปดาห์ระหว่างการเปิดตัวเกมคอนโซลของ Microsoft

Viasat มีสมาชิกทีวีดิจิทัลทั้งหมด 550,000 รายทั่วประเทศนอร์ดิกในช่วงเปลี่ยนปี ช่อง Xbox จะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนในเดนมาร์กที่มีกล่องทีวีดิจิทัลของ Viasat การแสดงบนช่อง Xbox จะรวมอยู่ในคู่มือทีวีดิจิทัลของ Viasat ถัดจากช่องของ Viasat ในเดนมาร์ก, TV3, 3+, Viasat Sport, TV1000 และ TV1000 Cinema

Modern Times Group MTG AB มีพื้นที่ธุรกิจ 6 แห่ง ได้แก่ Viasat Broadcasting (ช่องฟรีทูแอร์และเพย์ทีวีในเก้าประเทศ และธุรกิจสื่อใหม่-การดำเนินงานเทเลเท็กซ์ และ Everyday Interactive TV, อินเทอร์เน็ตและพอร์ทัลมือถือ); วิทยุ (เครือข่ายท้องถิ่นและระดับชาติในห้าประเทศ); สิ่งพิมพ์ (บริการข่าวและข้อมูลทางการเงิน); Modern Interactive (การซื้อของที่บ้าน อีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์); SDI Media (บริการซับไตเติ้ลและพากย์เสียง); และ Modern Studios (การผลิตเนื้อหาและไลบรารีลิขสิทธิ์)

หุ้นคลาส A และ B ของ Modern Times Group MTG AB จดทะเบียนในรายการ Stockholmsborsen O-list (สัญลักษณ์: MTGA และ MTGB) และ ADR อยู่ใน Nasdaq National Market ในนิวยอร์ก (สัญลักษณ์: MTGNY)

ออร์แลนโด, FLA – ในขณะที่ผู้ให้บริการก้าวไปสู่ยุคใหม่ของเครือข่ายไร้สาย Nokia ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับบริการขั้นสูงในเครือข่าย GSM/GPRS 850MHz และ 1900MHz โทรศัพท์ Nokia 3590 ที่แสดงออกถึงอารมณ์นำระดับใหม่ของความบันเทิงและบริการ GPRS มาสู่ตลาดระดับเริ่มต้น ในขณะที่โทรศัพท์ Nokia 6590 ระดับธุรกิจแนะนำฟังก์ชันขั้นสูงของเบราว์เซอร์ XHTML ในโทรศัพท์มือถือ 2.5G ใหม่ที่มีความซับซ้อน โทรศัพท์โนเกีย 6590 คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2545 ในขณะที่โทรศัพท์โนเกีย 3590 คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2545

การรวมเทคโนโลยี GPRS (บริการวิทยุแพ็คเก็ตทั่วไป) ทั้งโทรศัพท์ Nokia 3590 และ Nokia 6590 ใช้การรับส่งข้อมูลแพ็คเก็ตสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาตรฐาน 2.5G นี้ช่วยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว ท่องอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วผ่านเบราว์เซอร์ XHTML ในตัว และความสามารถในการรับข้อความ MMS (บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย) จากความสำเร็จระดับโลกของการส่งข้อความหรือ SMS ทั้งโทรศัพท์ Nokia 3590 และ Nokia 6590 รองรับการรับข้อความมัลติมีเดีย ซึ่งรวมข้อความ รูปภาพ และเสียงไว้ใน ‘โปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์’

“โทรศัพท์โนเกีย GPRS แบบ dual-band รุ่นใหม่เหล่านี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนเครือข่ายของอเมริกาจากระบบที่ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารด้วยเสียงไปยังเครือข่ายที่สามารถให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและความบันเทิงจากอุปกรณ์พกพาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย” Pekka Vartiainen รองอาวุโสกล่าว ประธานฝ่ายขายของโนเกีย “ด้วยการนำเสนอโทรศัพท์ขั้นสูงเหล่านี้ที่มีความสามารถ 2.5G ทั้งบนคลื่นความถี่มือถือและ PCS ลูกค้าผู้ให้บริการของเราสามารถให้บริการมือถือที่มีคุณค่าทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทั้งหมดของพวกเขา”

ด้วยการสนับสนุน Java(TM)2 Micro Edition (J2ME(TM)) สำหรับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ โทรศัพท์ Nokia 3590 สร้างขึ้นสำหรับนักสื่อสารทางสังคมที่ต้องการปรับแต่งประสบการณ์มือถือทั้งหมด ด้วยการใช้การเชื่อมต่อข้อมูล GPRS ความเร็วสูง ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ได้หลากหลายโดยใช้ Mobile Information Device Profile 1.0 (MIDP 1.0) รวมถึงเกม เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โทรศัพท์ 3590.

เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความเป็นส่วนตัว โทรศัพท์ Nokia 3590 มีตัวเลือกสีใหม่ ‘FUNctional’ Xpress-on(TM) และเสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิก MIDI ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฝาครอบ ‘FUNctional’ ใหม่ประกอบด้วย Xpress-on active cover ที่รวมเอาจุดโฟกัสแบบเรืองแสง LED ที่ซิงโครไนซ์เสียงเรียกเข้าเข้ากับกราฟิกล้ำสมัย ฝาครอบเรืองแสงในที่มืด

อันเป็นเอกลักษณ์ และฝาครอบเกม Xpress-on ที่มีการออกแบบปุ่มกดพิเศษสำหรับ การเล่นเกมที่ดีขึ้น เสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิกบนโทรศัพท์โนเกีย 3590 ทำให้สามารถดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าที่มีช่องเสียงหลายช่องซึ่งเป็นตัวแทนของเครื่องดนตรีต่างๆ ได้

ด้วยการรวมเบราว์เซอร์ XHTML ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบราว์เซอร์ไร้สายล่าสุดเข้ากับการเชื่อมต่อ GPRS ความเร็วสูง โทรศัพท์ Nokia 6590 ที่ทันสมัยได้รับการออกแบบสำหรับมืออาชีพที่มีสไตล์และเชื่อมต่อได้ ด้วยการใช้ XHTML ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับเนื้อหาอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตบนมือถือทั้งหมด โทรศัพท์ Nokia 6590 มอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตบน

มือถือที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ XHTML ช่วยให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรียกดูได้ง่ายขึ้น และคุณลักษณะขั้นสูง เช่น ‘พุช’ ซึ่งอนุญาตให้ส่งเนื้อหาที่เลือกไว้ล่วงหน้า เช่น ราคาหุ้น ข่าวด่วน หรือผลกีฬาไปยังโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเข้าถึงอินทราเน็ตยังสามารถทำได้ในขณะเดินทางโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์ Nokia 6590 กับแล็ปท็อปโดยใช้พอร์ตอินฟราเรดในตัว

ด้วยตระหนักว่าธุรกิจและความสนุกสนานไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน โทรศัพท์ Nokia 6590 ยังมีวิทยุ FM ในตัวและตัวเลือกฝาครอบสี Xpress-on ที่เป็นอุปกรณ์เสริม วิทยุ FM ที่ผสานรวมเข้ากับโทรศัพท์อย่างสมบูรณ์ ได้รับการปรับจูนโดยใช้แผงปุ่มกดดิจิทัลของโทรศัพท์ และรวมถึงสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ถึง 20 สถานี ช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากข่าวเป็นกีฬาเป็นเพลงได้ในทันที

นอกจากนี้ ในขณะที่ใช้ชุดหูฟังแบบหูฟังเดี่ยวหรือแบบคู่ คุณสามารถปิดเสียงวิทยุและรับสายได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่มรับ/วางสายที่ต่อกับสาย ฝาครอบสี Xpress-on เสริมทั้งด้านหน้าและด้านหลังสี่แบบ มีสีน้ำเงินเข้ม สีแดง สีม่วงเข้ม และสีน้ำเงินอ่อน สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของโทรศัพท์ Nokia 6590 ขนาด 2.9 ออนซ์ได้แทบจะในทันที

หมายเหตุ: คุณลักษณะและบริการเป็นผู้ให้บริการ และเครือข่ายขึ้นอยู่กับและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการสำหรับความพร้อมให้บริการและคำอธิบายของบริการ ระยะเวลาสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

อุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติตามกฎของ Federal Communications Commission (“FCC”) ห้ามขายหรือให้เช่าอุปกรณ์เหล่านี้ หรือเสนอขายหรือให้เช่า จนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก FCC

เกี่ยวกับโนเกีย
โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ตทำให้ Nokia สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ลิขสิทธิ์ ©2002 Nokia สงวนลิขสิทธิ์. Nokia, Nokia Connecting People, โทรศัพท์รุ่น 6590 และ 3590, Xpress-on เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ออร์แลนโด, FLA – เนื่องด้วยการเปิดตัวโทรศัพท์ประเภท ‘Expression’ รุ่นใหม่ล่าสุดสองรุ่นของ Nokia ได้แก่ โทรศัพท์ Nokia 3585 รุ่น CDMA2000 1X และโทรศัพท์ Nokia 3590 รุ่น GSM/GPRS วันนี้ Nokia ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่น

‘FUNctional’ Xpress-on รุ่นใหม่ที่ต่อยอดมาจาก ความเป็นผู้นำของ Nokia ในด้านการปรับแต่งโทรศัพท์มือถือในแบบของคุณ ฝาครอบอเนกประสงค์เหล่านี้คาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปี 2545 โดย

ในหมวดผลิตภัณฑ์ครอบคลุมใหม่นี้มี 3 Active Cover สำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่อง โดยจะรวมไฟเข้ากับฝาครอบที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้โดยตรง ฝาครอบเรืองแสงในที่มืด 3 แบบสำหรับ โทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องและสำหรับโทรศัพท์ Nokia 3590 ‘Gaming Cover’ พิเศษที่เปลี่ยนปุ่มกดของโทรศัพท์ให้เป็นตัวควบคุมที่ปรับให้เหมาะกับการเล่นเกมบนมือถือ ฝาครอบสะท้อนแสงแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากวัสดุสะท้อนแสงที่ใช้ในชุดกีฬา

ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มองหาสุดยอดในการแสดงตัวตน การออกแบบ ‘Active Cover’ แบบ FUNctional ใหม่สามแบบสำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่อง ได้แก่ การออกแบบแนวนามธรรม ธีมสัตว์ และอิทธิพลจากอวกาศ โดยแต่ละแบบมีจุดไฟรวมเข้ากับฝาครอบโดยตรง เมื่อเสียงกริ่ง MIDI ในตัวของโทรศัพท์ Nokia 3585 และ Nokia 3590 ดังขึ้น ไฟจะสว่างขึ้นพร้อมกับ

เสียงเรียกเข้าที่เลือก การแสดงแสงสีที่ซิงโครไนซ์นี้ทำงานร่วมกับเสียงเรียกเข้าแบบมาตรฐานหรือแบบโพลีโฟนิกที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า หรือเพื่อเพิ่มการปรับแต่งด้วยเสียงเรียกเข้าที่ดาวน์โหลดลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์แล้ว

เมื่อตระหนักว่าลูกค้าจำนวนมากเลือกที่จะแสดงออกในเวลากลางคืนมากพอๆ กับในเวลากลางวัน โนเกียจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์เคสเรืองแสงในที่มืดรุ่นใหม่สำหรับโทรศัพท์โนเกีย 3585 และโนเกีย 3590 ดีไซน์ใหม่เหล่านี้รวมถึงฝาปิดแบบทึบหนึ่งอันเพื่อลุค ‘โทรศัพท์ที่เปล่งประกาย’ ที่เด่นชัด และคอลเลคชันแบบสปอร์ตที่มีดีไซน์ใหม่ที่สดใสพร้อมการเน้นเรืองแสงในที่มืด ปก

กราฟิกเรืองแสงเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติและศิลปะของชนเผ่า ด้วยการออกแบบที่มีเสือโคร่ง กิ้งก่า และผีเสื้อเก๋ไก๋ ฝาครอบธีมเสือสำหรับโทรศัพท์โนเกีย 3590 ได้รับการออกแบบร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และ WWF จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ 5% ของราคาขายปลีกโดยประมาณจากยอดขายทั้งหมดของปกนี้

ด้วยเกมในตัว เสียง MIDI ความละเอียดสูง (Musical Instrument Digital Interface) และความสามารถในการดาวน์โหลดเกม Java เพิ่มเติม โทรศัพท์ Nokia 3590 มีความสามารถที่เกมเมอร์จะประทับใจ เพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ฝาครอบเกม FUNctional Xpress-on ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งมีแป้นควบคุมทิศทางแบบเต็มและปุ่ม

การทำงานสองปุ่ม ได้จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบใหม่นี้ สุดท้าย ฝาครอบ Xpress-on แบบสะท้อนแสงใหม่สำหรับโทรศัพท์ Nokia 3585 ซึ่งเหมือนกับชุดกีฬาและแอคทีฟล่าสุดที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสง เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแสดงไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง

เกี่ยวกับ Nokia
Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ

โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ตทำให้ Nokia สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

FirstBingo.com (OTCBB:FBGO) ยินดีที่จะประกาศผลระหว่างกาลของแคมเปญการตลาดกับ CANOE.CA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Netgraphe Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Quebecor ตามเงื่อนไขของข้อตกลง CANOE.CA ได้ส่งเสริมเกม TriviaBingo ของ FirstBingo โดยใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย รวมถึงการปรากฏบนเว็บไซต์ CANOE.CA และแคมเปญที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ Sun Media Corporation

Richard Wachter ประธานบริษัทกล่าวว่า “จนถึงตอนนี้แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างมากสำหรับ FirstBingo และเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ FirstBingo ในการแสดงเกม TriviaBingo”

“การเป็นพันธมิตรกับ CANOE.CA ประกอบกับการเผยแพร่หนังสือพิมพ์ซันมีเดียในระดับประเทศ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทของเรา และจะนำไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน” นายวอคเตอร์กล่าว

“แคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ของ CANOE.CA Sun Media ไม่ต้องพูดถึงแคมเปญคอนเวอร์เจนซ์ในอนาคตที่มีการแสดงแบรนด์ระดับประเทศและความสำเร็จในเบื้องต้น คาดว่าจะสร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัท” นายวอคเตอร์กล่าว

ด้วยการแจกของรางวัลมากกว่า 25,000 เหรียญ ผู้เล่นเกม TriviaBingo ทางอินเทอร์เน็ตจะสามารถทดสอบความรู้และเล่นเพื่อรับรางวัลมากมาย รางวัลจะมอบให้ทุกชั่วโมง ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญหกสัปดาห์ นอกจากนี้ การ์ด TriviaBingo ที่กรอกครบถ้วนแต่ละใบยังให้สิทธิ์ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติสำหรับรางวัลใหญ่ นั่นคือ Chevrolet Cavalier ปี 2002

เกี่ยวกับ CANOE.CA

CANOE เป็นเครือข่ายเว็บไซต์เนื้อหาชั้นนำของแคนาดา แหล่งกำเนิดของ SLAM!Sports, Jam!Showbiz, CNEWS, C-Health, WebfinMoney, Travel, Lifewise, บ้านและสวน, ClassifiedExtra.ca

และ AUTONET.CA CANOE ดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 6 ล้านคนต่อเดือนมายังเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ยังมีหนังสือพิมพ์ Sun Media รวมถึงหนังสือพิมพ์ Sun chain ในโตรอนโต, คาลการี, เอดมันตัน, วินนิเพก และออตตาวา และหนังสือพิมพ์ลอนดอนฟรี

บริการต่างๆ รวมถึงรายการภาพยนตร์และรายการทีวีระดับประเทศ การจองการเดินทางออนไลน์ สภาพอากาศ ดูดวง และอื่นๆ เครือข่าย CANOE ซึ่ง Netgraphe เป็นเจ้าของทั้งหมด ยัง

รวมถึงwww.canoe.qc.ca , InfiniT.com, La Toile du Quebec, Webfin.com, Multimedium.com, Megagiciel.com, Jobboom.com และ Matchcontact.com

Sun Media Corporation เป็นเครือข่ายหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแคนาดา กลุ่มนี้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันรายใหญ่ 8 ฉบับ ครอบคลุมตลาดในเมืองที่ใหญ่ที่สุด 8 แห่งจาก 10 แห่งของประเทศ Sun Media Corporation เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Quebecor Inc. (TSE:QBR.A http://finance.yahoo.com/q?d=t&s=qbrato.to )

เกี่ยวกับ FirstBingo.com

FirstBingo.com เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการผลิตคุณสมบัติ Advergaming และมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมทางอินเทอร์เน็ตที่น่าตื่นเต้นและรายการเกมทางโทรทัศน์ที่เรียกว่า TriviaBingo

บริษัทได้รวมเอาแง่มุมการทดสอบทักษะของเรื่องไม่สำคัญเข้ากับความตื่นเต้นและความนิยมของเกมบิงโกที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลก ผู้ใช้เว็บไซต์ (
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ FirstBingo.com

คำเตือนสำหรับนักลงทุน เนื่องจากข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและไม่ได้อิงจากข้อเท็จจริงในอดีต เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งรวมถึง: การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยการแข่งขันโดยทั่วไป และความสามารถของบริษัทในการดำเนินรูปแบบธุรกิจและแผนกลยุทธ์